PROSTREDNÍCTVOM mediácie

je možné riešiť nemajetkové aj majetkové spory v oblasti civilného práva:OBČIANSKOPRÁVNE: vlastnícke a spoluvlastnícke vzťahy (nehnuteľnosti, nájmy bytových a nebytových priestorov), vzájomné susedské vzťahy a spory, dedičské spory, spotrebiteľské spory, komunitné spory

RODINNOPRÁVNE: práva a povinnosti osobnej povahy medzi manželmi, medzi rodič- mi, deťmi a ďalšími členmi rodiny, inštitút výživného, úprava styku s maloletým dieťaťom, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, predrozvodové a porozvodové skutočnosti

OBCHODNOPRÁVNE: zmluvné vzťahy medzi podnikateľmi a obchodnými spoločnos- ťami, vymáhanie pohľadávok

PRACOVNOPRÁVNE: vzťahy na pracovisku, ukončenie pracovného pomeru, personál- ne problémy