Mediátor

je nestranným sprostredkovateľom medzi sporiacimi sa stranami

nesúdi, neposudzuje, nerozhoduje

nezastupuje žiadneho účastníka mediácie

pomáha zúčastneným stranám na mediácii identifikovať a definovať ich záujmy, potreby a požiadavky

podporuje a usmerňuje komunikáciu

dohliada na dodržiavanie stanovených pravidiel a samotného procesu mediácie

prostredníctvom prierezových tém, NEKONFLIKTNEJ, zrozumiteľnej a NENÁSILNEJ komunikácie napomáha hľadaniu a tvorbe riešení

pomáha prekonávať prekážky v komunikácii

prispieva ku konečnému vyriešeniu konfliktu vytvorením dôverného, bezpečného a NEUTRÁLNEHO prostredia

je garantom procesu mediácie.