VÝSTUP MEDIÁCIE – MEDIAČNÁ DOHODA:

CIEĽOM procesu je:

dospieť k vzájomne: akceptovateľnej, realizovateľnej, obojstranne výhodnej a prijateľnej DOHODE pre zúčastnené strany,

urovnať konfliktný stav.MEDIAČNÁ DOHODA:

má písomnú formu

je pre účastníkov mediácie PRÁVNE ZÁVÄZNÁ.


Pre vykonateľnosť mediačnej dohody môže byť spísaná formou notárskej zápisnice, resp. schválená ako súdny zmier.