POSÚDENIE VHODNOSTI SPORU JE BEZPLATNÉ

Manuál platieb

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z.z o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby

Cena sa skladá z paušálneho jednorazového poplatku za úkony smerujúce k začatiu mediácie, ktorý sa hradí pri prebratí veci a zo zmluvnej odmeny (hodinovej/podielovej/paušálnej).

Cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie

Spôsob tvorby ceny ktorý vychádza z dvoch hlavných určujúcich kritérií, ktorými sú:

- predmet mediačného konania,

- právna subjektivita účastníkov mediačného konania.

Úkony súvisiace s mediáciou

platné pre všetkých účastníkov mediačného konania

Cena
Informácie o mediácii, posúdenie vhodnosti sporu 0,- €/max 15 min.
Konzultácia,  posúdenie prípadu, služby a administratívne práce 30,- €/hodinu
Úkony smerujúce k začatiu mediácie 60,- €
Vyhotovenie dohody, ktorá je výsledkom mediácie, zápisnice alebo iného písomného dokladu od 50,- €

platné pre všetkých účastníkov mediačného konania

platné pre všetkých účastníkov mediačného konania


I. Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

(fyzické a právnické osoby)

Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore Cena
fyzické osoby – podnikatelia 66,- €/hodinu
Právnické osoby – podnikatelia 99,- €/hodinu
Majetkové občianske spory
do 3 320,- € 120,- €/hodinu
nad 3 320- € 2 % z hodnoty

II. Mediácia v občianskych sporoch

(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)

Nemajetkové občianske spory Cena
fyzické osoby 30,- €/hodinu
Majetkové občianske spory
do 1660,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 66,- €/hodinu
nad 1660,- € 99,- €/hodinu

III. Mediácia v štátnom sektore

(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

Nemajetkové a pracovnoprávne spory v štátnom sektore Cena
Nemajetkové a PPS 55,- €/hodinu
Majetkové spory v štátnom sektore
do 3 320,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 120,- €/hodinu
nad 3 320,- € 2 % z hodnoty

ĎALŠIE INFORMÁCIE K CENNÍKU

 • * V prípade, že sa na žiadosť zúčastnených strán dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, bude vyhotovovať následne vo forme ustanovenej príslušným zákonom ako vykonateľný (exekučný) titul, popri odmene mediátora vzniknú náklady na úhradu ceny za vyhotovenie notárskej zápisnice (výšku stanovuje vyhláška o odmenách a náhradách notárov), na poplatok za schválenie zmieru na súde (výšku stanovuje zákon o súdnych poplatkoch) alebo na poplatok za schválenie zmieru na rozhodcovskom súde (v zmysle cenníka rozhodcovského súdu).

 • * Úkonmi smerujúcimi k začatiu mediácie sa rozumie: preštudovanie prípadu, zaslanie výzvy druhému účastníkovi/účastníkom mediácie, príprava podkladov a materiálov pre mediáciu, informatívne stretnutie, vyhotovenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou.

 • *Do poplatku za úkony smerujúce k začatiu mediácie nie je zahrnutý poplatok za zápis Dohody o začatí mediácie do Knihy mediácii, ani poplatok za uloženie Dohody o začatí mediácie uzavretej medzi osobami zúčastnenými na mediácii, príp. ich zástupcami a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín v zmysle § 73k zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov, ani s tým spojené výdavky (osvedčenie pravosti podpisu a pod). Poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie uhradený klientom alebo klientmi sa v prípade odmietnutia riešienia sporu mediáciou zo strany respondenta (druhej strany sporu) nevracia.

 • *Uvedené hodinové sadzby sa účtujú za každú aj začatú (neúplnú) hodinu mediačného sedenia.

 • *Spôsob platby sa určí na základe dohody, najčastejšie platbou v hotovosti, príp. prevodom na bankový účet mediátora. Dohodnutá cena je odmenou za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné náklady, ktoré vznikli/vzniknú na základe požiadavky účastníka a/alebo v jeho záujme; tieto mediátor účtuje osobitne.

 • *Činnosť mediátora je vykonávaná na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o mediácii“). *Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona o mediácii podnikaním a mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Výška odmeny mediátora a spôsob jej určenia je súčasťou Dohody o začatí mediácie, ktorá sa uzatvára písomne pred začatím mediácie. Každá zúčastnená strana, pokiaľ sa nedohodnú inak, platí polovicu dohodnutej odmeny.

 • *Začiatok a skončenie mediácie sa vyznačuje v knihe mediácií vedenej mediátorom.

 • * Mediátor nezodpovedá za prípadnú neúčasť ktorejkoľvek zo strán zúčastnených na mediácii na mediačnom konaní, ako ani za ukončenie mediácie bez dosiahnutia dohody.

 • * Mediácia je prípustná aj v prípade, ak vo veci už prebieha súdne konanie. V prípade úspešnej mediácie, ktorá vyústi do schválenia súdneho zmieru, sa už zaplatené súdne poplatky vracajú nasledovne:

 • *Za konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy za každú začatú hod 30,- € v prípade občianskych sporov a SZČO, pre právnické osoby 50,-€ za hod.

 • * Negociácia / vyjednávanie v prípade občianskych sporov, SZČO aj právnických osôb 50,- €, v závislosti od povahy sporu.

 • *K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH