Ochrana osobných údajov v mediačnom konaní.

Info: §11 ods.8 zákona 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov


Mediátor spracúva a zverejňuje osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona súlade s osobitným predpisom.

(Týmto sa rozumie zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 v znení zákona č. 84/2014 Z.z0)Vážený klient,

vážime si Vašu dôveru a chceme Vás zároveň ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, je zabezpečená pred neoprávneným nakladaním v najvyššej možnej miere a využívame na to najvyššie bezpečnostné štandardy. Vaše osobné údaje sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia, a to tak pri prenose údajov, ako aj pri ich ukladaní na naše servery.


Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení. Vaše osobné údaje sú spracovávané v zákonnom/teda nevyhnutnom rozsahu.V záujme ochrany Vašich osobných údajov, je potrebné zdôrazniť, že udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné a teda je právom dotknutej osoby, ktorú nie je možné k jeho udeleniu nútiť. Aby sme však dokázali Vaše požiadavky riešiť, potrebujeme Vaše osobné údaje.

1 SÚHLAS AKO PRÁVNY ZÁKLAD

Súhlasom sa podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov rozumie akýkoľvek slobodne daný, výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje svoju vôľu, aby sa spracúvali jej osobné údaje. Na spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu musia byť splnené aj občiansko-právne náležitosti jednostranného právneho úkonu (napríklad spôsobilosť na práva a povinnosti alebo spôsobilosť na právne úkony.


Súhlas je právnym úkonom dotknutej osoby a na jeho platnosť sa vyžaduje, aby bol uskutočnený dobrovoľne a vážne, určite a zrozumiteľne, inak je absolútne neplatný. V tejto súvislosti je dôležité poukázať na to, že súhlas ako prejav vôle smeruje k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Pri udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov je preto potrebné zvažovať aj právne následky, ktoré udelením súhlasu vzniknú.


Pre udelenie súhlasu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov sa vyžaduje, aby
 • a) dotknutá osoba bola spôsobilá mať práva a povinnosti a bola tiež spôsobilá na právne úkony v súlade s Občianskym zákonníkom,
 • b) pred udelením súhlasu boli dotknutej osobe poskytnuté všetky informácie týkajúce sa tohto súhlasu, teda aby si prevádzkovateľ splnil svoju informačnú povinnosť podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov
 • c) udelenie súhlasu dotknutou osobou bolo dobrovoľné, jasné a vážne,
 • d) textácia súhlasu bola určitá a zrozumiteľná,
 • e) o spracúvaní (nespracúvaní) svojich osobných údajov rozhodovala výlučne dotknutá osoba na základe vlastného slobodného uváženia,
 • f) existovala reálna možnosť slobodnej voľby dotknutej osoby súhlas udeliť, respektíve neudeliť,
 • g) súhlas bol jednoznačne a výslovne viazaný na jeden konkrétny účel.

2 ČO PREDCHÁDZA ZÍSKANIU SÚHLASU

Na to, aby bol súhlas získaný v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba musí mať pred jeho udelením dostatok informácií, aby sa o jeho udelení vedela jednoznačne rozhodnúť. Prevádzkovateľ je povinný v súlade s § 15 zákona o ochrane osobných údajov dotknutej osobe vopred oznámiť


 • a) identifikačné údaje prevádzkovateľa,
 • b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov,
 • c) účel spracúvania osobných údajov,
 • d) zoznam alebo rozsah osobných údajov,
 • e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä 3


 • 1. informácie o dobrovoľnosti poskytnúť údaje,
 • 2. čas platnosti súhlasu,
 • 3. tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • 4. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 • 5. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 • 6. tretie krajiny, ak sa predpokladá, alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • 7. poučenie o právach dotknutej osoby (podľa § 28 a 29 zákona o ochrane osobných údajov).