Vitajte na mojej stránke

Michlíková Ak máte záujem riešiť spory, konflikty, nedorozumenia a zložité životné situácie:

na PARTNERSKEJ úrovni

vzájomnou DOHODOU

DISKRÉTNE, DÔVERNE, NEKONFLIKTNE

HOSPODÁRNE

BEZ ZBYTOČNÉHO STRESU A NAPÄTIA


v čase, na mieste a spôsobom, aký Vám bude vyhovovať, chcete prekonať krízu a zachovať si dobré vzťahy do budúcna,


využite služby profesionálneho mediátora a možnosť MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOROV podľa zák. NR SR č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom MEDIÁCIE.

M E D I Á C I A   Z A R U Č U J E:

PROFESIONÁLNY, INDIVIDUÁLNY a ÚSTRETOVÝ PRÍSTUP:

s dôrazom na požiadavky a možnosti klientov, v snahe dosiahnuť optimálne riešenie problému a spokojnosti.

NEVEREJNÉ, DISKRÉTNE a DÔVERNÉ PROSTREDIE:

prítomné sú len osoby, ktoré účastníci mediácie vzájomne odsúhlasia, všetky informácie získané počas mediácie sú pre mediátora a účastníkov mediácie dôverné a môžu byť zverejnené iba po vzájomnej dohode zúčastnených strán, mediátor je zo zákona viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

NEZAUJATOSŤ, NEUTRALITU:

zachovanie neutrálneho postoja a nezávislosti kvalifikovaného mediátora voči účastníkom mediácie, vyvážený a rovnaký prístup k stranám konfliktu, nadhľad nad sporom.

FLEXIBILITU:

možnosť vopred dohodnúť časový harmonogram, dĺžku, priebeh, dátum a čas jednaní, do úvahy pripadajú aj oddelené stretnutia účastníkov mediácie, všetky úkony sú vopred známe a prebiehajú výlučne so súhlasom zúčastnených strán

PRINCÍP ORIENTÁCIE NA BUDÚCNOSŤ:

cieľom mediácie nie je nájsť vinníka, analyzovať minulosť, ani súdiť, ale získať potrebné informácie o vzniknutom probléme, prekonať krízu vo vzťahu a pokračovať vo vzájomnej kooperácii so zameraním na budúce vzťahy a spoluprácu.

HOSPODÁRNOSŤ:

vyriešenie problému klienta v čo najkratšom možnom čase, poskytované služby s dôrazom na prispôsobenie sa časovým možnostiam účastníkov mediácie, dôraz na optimalizáciu nákladov spojených s poskytovanou službou: žiadne náklady nie sú vynaložené bez dohody s klientom.

VYUŽITEĽNOSŤ:

môže prebiehať pred podaním žaloby, ale aj počas súdneho konania. Ak sa osobám zúčastneným na mediácii v rámci mediácie nepodarí dospieť k dohode, môžu si svoje práva uplatniť súdnou cestou.

P R E D P O K L A D Á:

DOBROVOĽNOSŤ

účasť je dobrovoľná, proces je možné kedykoľvek prerušiť, resp. ukončiť, v ktorejkoľvek fáze

ochotu účastníkov ZMENIŤ súperenie na spoluprácu

schopnosť a ochotu účastníkov priamo a otvorene KOMUNIKOVAŤ a snahu HĽADAŤ obojstranne výhodné a realizovateľné riešenia.

AKCEPTOVAŤ realitu a VNÍMAŤ potreby protistrany, pochopiť vzájomné odlišnosti

aktívnu ÚČASŤ na procese: spolupodieľanie sa na hľadaní spôsobu urovnania sporu.